News

pronorm brochure

Verheug u op
de nieuwe pronorm
Journal.

Om E-Book

Tentoonstellingscentrum

Beleef ons tentoonstellings-
centrum met een baanbrekende 
keukenpresentatie.

verder lezen

pronorm Katalog

Freuen Sie sich auf
den neuen pronorm
Katalog.
 
Zum pronorm Katalog

Tentoonstellingscentrum

Beleef ons tentoonstellings-
centrum met een baanbrekende 
keukenpresentatie.

verder lezen

X
Privacyverklaring

Privacyverklaring Pronorm Einbauküchen GmbH

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en identificatie van aanbieders

(1) Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website www.pronorm.de en uw interesse in ons bedrijf en ons dienstenaanbod. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Alle internetactiviteiten van Pronorm Einbauküchen GmbH vinden plaats in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en de gegevensbeveiliging, met name de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU / EU General Data Protection Regulation GDPR). Deze privacyverklaring legt u uit hoe er wordt omgegaan met informatie die tijdens uw bezoek aan deze website wordt verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u persoonlijk te herleiden zijn, dus bijv. naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag. Puur voor het gemak worden hierna zowel gebruikers als gebruiksters gezamenlijk met de mannelijke vorm 'gebruikers' aangesproken.

(2) Voor de service-aanbieder en de verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving verwijzen wij naar de bedrijfs- en contactgegevens in ons colofon. Ons adres is ook het contactadres van de door ons aangestelde functionaris gegevensbescherming.

2. Verzamelen van persoonsgegevens bij informatief gebruik

(1) Persoonsgegevens zijn gegevens met behulp waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, dus bijvoorbeeld de naam en het e-mailadres, maar ook het surfgedrag op internet. Bij puur informatief gebruik van de website, dus als u zich voor het gebruik van de website niet aanmeldt of registreert of ons op een andere manier informatie doorgeeft, verzamelen wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser doorgeeft om uw bezoek aan de website mogelijk te maken (zogeheten logbestanden, rechtsgrondslag art. 6 (1) f) AVG). Logbestanden zijn voor ons technisch noodzakelijk om de door u opgeroepen website naar uw computer te kunnen sturen en te kunnen laten weergeven. Ze worden binnen zeven dagen na het oproepen van de website gewist. De logbestanden bevatten de volgende gegevens:

– IP-adres
– datum en tijd van de aanvraag
– tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
– toegangsstatus/http-statuscode
– hoeveelheid overgedragen gegevens
– website van waaruit de aanvraag wordt gedaan
– browser
– besturingssysteem en de interface ervan
– taal en versie van de browsersoftware.

(2) De logbestanden worden ook gebruikt voor statistische analyses en voor het verbeteren van de website (rechtsgrondslag art. 6 (1) f) AVG). Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld eventuele fouten, zoals incorrecte links, herkennen. In het kader van uw gebruik van de website wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. Via het IP-adres is het in bepaalde gevallen mogelijk gebruikers van de website te identificeren. Wij voeren echter geen hierop gerichte analyse van de volgens cijfer (1) geregistreerde IP-adressen uit. Het analyseren van de IP-adressen gebeurt alleen op statistische basis in geanonimiseerde vorm.

3. Gegevensverwerking bij en voor het opnemen van contact

(1) Deze website is geen aanbod aan consumenten om via deze of een andere elektronische weg een overeenkomst met ons te sluiten. “Consument” is iedere natuurlijke persoon die een wettelijke overeenkomst afsluit voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit vallen. Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij als bureau verschillende diensten aan die u als ondernemer bij interesse kunt gebruiken. Daarvoor moet u in de regel verschillende persoonsgegevens opgeven die wij gebruiken voor het uitvoeren van de betreffende dienst. Wanneer er vrijwillig extra gegevens kunnen worden opgegeven, zijn deze als zodanig gemarkeerd.

(2) Persoonsgegevens worden buiten het genoemde in cijfer 2 om alleen verzameld, als u deze uit zichzelf aan ons beschikbaar stelt bij het invullen van contactformulieren of het versturen van e-mails, in het kader van het bestellen van producten of diensten, aanvragen, verzoeken om materiaal of bij overige contacten. Dan registreren wij de informatie die in het kader van de contactopname tot stand komt. Hiertoe behoren met name naam en overgedragen contactgegevens, datum en reden van de contactopname, evenals de inhoud van de correspondentie. De door u opgegeven persoonlijke gegevens zullen wij alleen gebruiken met het doel u de gewenste producten of diensten ter beschikking te stellen (rechtsgrondslag art. 6 (1) b) AVG) of voor andere doelen waarvoor u toestemming hebt verleend (rechtsgrondslag art. 6 (1) a) AVG) en die in deze privacyverklaring beschreven zijn. Deze toestemming, bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies door derden of voor webtracking door derden, kan ook in de desbetreffende technische instellingen van uw browser worden gegeven. Gegevens die niet rechtstreeks bij u voor de bovengenoemde doelen worden verzameld, zijn afkomstig uit verschillende bronnen, ook uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals telefoonregisters.

(3) Bij de contactopname worden uw gegevens voor het bewerken van de aanvraag en voor het geval dat er zich achteraf nog vragen voordoen, voor de duur van de wettelijk verplichte bewaartermijnen opgeslagen (rechtsgrondslag art. 6 (1) c) AVG) en daarna volgens cijfer 4 (1) van deze privacyverklaring gewist.

4. Gebruik van ons betaalde aanbod, doorgifte van gegevens

(1) Wanneer u gebruik wilt maken van ons betaalde aanbod en iets wilt bestellen, is het voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u de persoonlijke gegevens opgeeft die wij nodig hebben voor het afhandelen van uw bestelling. Verplichte gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van de overeenkomsten zijn apart gemarkeerd, het opgeven van overige gegevens is vrijwillig. De door u opgegeven gegevens verwerken wij voor het afhandelen van uw bestelling (rechtsgrondslag art. 6 (1) b) AVG). De adres-, betaal- en bestelgegevens worden na afhandeling van de overeenkomst voor de duur van de wettelijk verplichte bewaartermijnen, met name de fiscale en handelsrechtelijke, opgeslagen (rechtsgrondslag art. 6 (1) c) AVG) en vervolgens gewist, indien u geen toestemming gegeven hebt voor een verdergaande opslag en de verdere verwerking van de gegevens niet vereist is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims of voor een contactopname voor reclamedoeleinden. Dit laatste controleren wij telkens aan het einde van het derde kalenderjaar, beginnend bij het kalenderjaar dat volgt op de eerste opslag.

(2) Voor het afhandelen van uw bestelling geven wij uw gegevens eventueel door aan onze huisbank, evenals aan logistieke en door u gekozen betalingsdienstverleners (rechtsgrondslag art. 6 (1) b) AVG). Onze dienstverleners mogen uw gegevens alleen verwerken of gebruiken voor het doel waarvoor deze indien nodig aan hen zijn doorgegeven. U hebt te allen tijde toegang tot de gegevens. In het geval dat gegevens aan externe dienstverleners worden doorgegeven, hebben wij door middel van technische en organisatorische maatregelen gewaarborgd dat de voorschriften inzake gegevensbescherming in acht worden genomen. Wij kunnen persoonsgegevens ook voor incassodoeleinden doorgeven (rechtsgrondslag art. 6 (1) f) AVG).

(3) Indien er in het kader van een bestelling vooraf kosten voor ons ontstaan, bijvoorbeeld bij deelbetalingen of aanschaf op rekening, kunnen wij de identiteit en kredietwaardigheid van klanten laten controleren door een dienstverlener, bijvoorbeeld een kredietregistratiebureau (rechtsgrondslag art. 6 (1) f) AVG).

(4) Wij wijzen u erop dat wij op instigatie van de verantwoordelijke instantie in bepaalde gevallen gerechtigd zijn informatie over gegevens te verstrekken, indien dit vereist is voor doelen van strafvervolging, afwenden van gevaar door politie-eenheden van de deelstaten, het voldoen aan de wettelijke taken van de Verfassungsschutzbehörde van de Bond en de deelstaten, van de Bundesnachrichtendienst of de Militärische Abschirmdienst of voor het handhaven van de rechten op intellectueel eigendom (rechtsgrondslag art. 6 (1) c) AVG).

5. Recht van verzet

(1) U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden (rechtsgrondslag art. 6 (1) f) en Overweging (47) AVG). Hetzelfde geldt voor een daarmee in verband staande evaluatie van bepaalde kenmerken zoals bij een gegevensanalyse. Verzet met betrekking tot reclame kan informeel plaatsvinden, bijvoorbeeld via een link in de nieuwsbrief of rechtstreeks bij ons via de in het colofon vermelde contactgegevens.

(2) Daarnaast bestaat er tegen een verwerking voor overige doelen die plaatsvindt op basis van een belangenafweging, een recht van verzet om redenen die voortkomen uit uw speciale situatie (art. 6 (1) f) AVG). Dit kan het geval zijn als het verwerken in het bijzonder niet vereist is voor het voldoen aan een overeenkomst met u. Bij het uitoefenen van een dergelijk verzet verzoeken wij u aan te geven om welke redenen wij uw persoonsgegevens niet zouden moeten verwerken zoals wij dat hebben gedaan. In het geval van een gegrond verzet controleren wij de situatie en zullen de gegevensverwerking stopzetten dan wel aanpassen of u aantonen welke dwingende te beschermen redenen wij hebben om de verwerking voort te zetten.

6. Gegevensbeveiliging

(1) Wij treffen volgens de stand der techniek maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie of onbevoegde toegang. Indien uw gegevens bij ons worden verzameld en geregistreerd, vindt de opslag ervan plaats op zeer goed beveiligde servers. Deze zijn door middel van technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Slechts enkele personen met de juiste bevoegdheden hebben toegang tot uw gegevens. Zij zijn verantwoordelijk voor het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers. Al onze medewerkers zijn tot vertrouwelijkheid verplicht.

(2) Met het technische bedrijf (hosting) van de website hebben wij een dienstverlener belast. Deze voert de gegevensverwerking in onze opdracht uit. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door de dienstverlener vindt uitsluitend plaats volgens onze instructies. Ook voor hem gelden de uitspraken in deze privacyverklaring in gelijke mate.

7. Cookies

(1) Bij het gebruik van de website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen met een toewijzing aan de door u gebruikte browser en waardoor de instantie die het cookie plaatst (in dit geval zijn wij dat dus) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen aan uw computer doorgeven. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in het geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. We kunnen cookies bijvoorbeeld gebruiken om u bij toekomstige bezoeken te kunnen identificeren, indien u een account bij ons hebt. Anders zou u zich voor elk bezoek opnieuw moeten aanmelden.

(2) Deze website maakt in de volgende mate gebruik van cookies:

- tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
- permanente cookies (gebruik voor bepaalde tijd)
- third-party-cookies (van derden volgens aparte informatie).

(3) Tijdelijke cookies (rechtsgrondslag art. 6 (1) f) AVG) worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessie-cookies. Deze slaan een zogeheten sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u terugkeert naar de website. De sessie-cookies worden gewist als u de browser sluit.

(4) Permanente cookies worden uitsluitend gebruikt in samenhang met de door ons toegepaste webanalyseservices (rechtsgrondslag art. 6 (1) f) AVG) en slechts zo lang als nodig is voor het doel; ze hebben een levensduur van maximaal twee jaar. U kunt de cookies op elk moment van de harde schijf van uw computer wissen met behulp van de privacyfuncties van uw browser. In dat geval kunnen de functies en gebruikersvriendelijkheid van het aanbod beperkt worden.

(5) Cookies die niet technisch noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze dienst, worden alleen geplaatst met uw toestemming, die u te allen tijde kunt herroepen (rechtsgrondslag art. 6 (1) a) AVG). Als u de website blijft gebruiken met de betreffende browserinstelling, stemt u in met het gebruik van cookies in het kader van deze privacyverklaring. Zo kunt u ons uw voorkeur mededelen door de instelling van uw browser, bijvoorbeeld door vast te leggen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat de acceptatie ervan pas plaatsvindt als u dit uitdrukkelijk bevestigt. Op die manier kunt u ook vastleggen dat u de acceptatie van cookies alleen voor bepaalde gevallen of in het algemeen goedkeurt. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. acceptatie of weigering van third-party-cookies of van alle cookies regelen. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

8. Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere services aan de website-exploitant te verlenen die verband houden met het website-gebruik en het internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk voorgeschreven is of in het geval dat derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

(3) Het opslaan van cookies gebeurt uitsluitend op basis van de instelling van uw software voor de internettoegang. U kunt het opslaan van cookies dus voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.

(4) Bovendien kunt u het registreren van de gegevens die door het cookie worden aangemaakt en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plug-in die Google via de volgende link ter beschikking stelt te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Deze website gebruikt Google Analytics met de toevoeging „_anonymizeIp()“. Daardoor worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, waardoor herleidbaarheid tot personen kan worden uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens herleidbaar zijn tot een persoon, wordt dit dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens per omgaande gewist.

(6) Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 (1) f) AVG.

(7) Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, overzicht inzake gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten laten zien en kunt u de kaart-functie gemakkelijk gebruiken.

(2) Door het bezoek aan de website verkrijgt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de onder cijfer 2 (1) van deze verklaring vermelde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount levert waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Wanneer u niet wilt dat deze toewijzing aan uw profiel bij Google plaatsvindt, moet u zich afmelden voordat u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse vindt met name plaats (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor de uitvoer van gerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht van verzet tegen de vorming van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen, moet u zich wenden tot Google.

(3) Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in-aanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

10. Overige informatie volgens de AVG / GDPR

(1) Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt alleen voor onze internetpagina. Om u optimaal van informatie te kunnen voorzien, vindt u op onze website links naar pagina's van derden. In gevallen waarin dit niet duidelijk herkenbaar is, wijzen wij u erop dat het gaat om een externe link. De onderhavige privacyverklaring heeft geen betrekking op deze andere aanbieders. Wanneer u deze website verlaat, adviseren wij u eerst de privacyrichtlijn van elke website zorgvuldig te lezen.

(2) Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Pronorm Einbauküchen GmbH, Höferfeld 5-7, 32602 Vlotho, Deutschland. Overige contactgegevens vindt u in het colofon van onze website.

(3) Er bestaat geen intentie uw gegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land (geen lidstaat van de EU of de EER) of een internationale organisatie. Met betrekking tot de kennisname van uw gegevens door externe aanbieders in de VS verwijzen wij naar cijfer 9., 12. en 13. van deze privacyverklaring.

(4) U kunt ons vragen om informatie over de opgeslagen gegevens en hebt het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren, de verwerking te limiteren en gegevens te laten verwijderen, voor zover dit niet in tegenspraak is met een bewaarplicht. Er bestaat geen recht op verwijdering indien de verdere verwerking vereist is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims, zoals het nakomen van een verzet tegen het verwerken van gegevens voor reclamedoeleinden. Met het oog op de persoonsgegevens die u betreffen en die u ons bijvoorbeeld in een invoervenster of een contactformulier ter beschikking hebt gesteld, vanwege een toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst die tussen ons bestaat, hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

(5) Voor zover de verwerking van de gegevens berust op een toestemming (rechtsgrondslag art. 6 (1) a) AVG), hebt u het recht de toestemming te allen tijde te herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, in het geding komt. Wettige rechtvaardigheidsgronden blijven door een herroeping van de toestemming onverlet.

(6) U hebt een recht van bezwaar bij een instantie voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de voor ons verantwoordelijke 'Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen', Kavalleriestr. 2 - 4, 40213 Düsseldorf, poststelle@ldi.nrw.de.

11. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij zullen deze verklaring zo nodig actualiseren om haar aan wijzigingen die de inhoud van de website betreffen en algemeen aan wettelijke wijzigingen aan te passen.

Stand: mei 2018

Fascinerende
keukens.