Ver­koop- en leve­rings­voor­waar­den

Ver­koop- en leve­rings­voor­waar­den (Ver­sie augus­tus 2015)

I. Geldigheid
Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor al onze leveringen en andere diensten, voor zover ze niet met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gewijzigd of uitgesloten. Uiterlijk bij de inontvangstneming van onze levering gelden deze voorwaarden als aanvaard. Voorwaarden van de koper zijn voor ons niet bindend, ook niet wanneer wij deze niet nogmaals na ontvangst bij ons uitdrukkelijk afwijzen.

II. Offertes en afsluiting van contracten
1. Onze offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend. Afgesloten contracten en andere overeenkomsten worden pas bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
2. De gegevens, tekeningen en afbeeldingen die opgenomen zijn in brochures, advertenties en prijslijsten of die tot de offerte behoren, zijn vrijblijvend, indien ze niet in de orderbevestiging uitdrukkelijk aangegeven zijn als bindend.
3. Mondelinge nevenafspraken en beloftes van onze medewerkers zijn pas geldig na onze schriftelijke bevestiging.
4. De rechten van de koper uit de contractuele overeenkomst kunnen zonder onze toestemming niet worden afgestaan.

III. Prijs
Onze prijzen gelden contant af fabriek, exclusief de respectievelijk geldende BTW in euro. De in de handel gebruikelijke verpakking bij verzending is gratis. Een aanvullende verpakking is voor kosten van de koper. Indien er voorschriften bestaan over de terugname van transportverpakkingen, dan komen wij onze verplichting na door een desbetreffende raamovereenkomst.

IV. Betaling en verrekening
1. De betalingsvoorwaarden en -termijnen in onze orderbevestigingen zijn bepalend. In geval van twijfel moet het factuurbedrag onmiddellijk contant worden betaald. Het opnemen van cheques en wissels vindt uitsluitend plaats met het oog op betaling. Wissels en cheques worden gecrediteerd onder voorbehoud van ontvangst en met aftrekking van de kosten op de valutadag, waarop wij over de tegenwaarde kunnen beschikken.
2. Bij het verstrijken van de vastgelegde betalingstermijn moet er een rente van 8% bovenop de basisrentevoet van de Duitse Nationale Bank worden betaald op onze vordering.
3. Al onze vorderingen moeten, ongeacht op basis van welke rechtsgrond, moeten onmiddellijk worden betaald, wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of wanneer wij kennis krijgen van omstandigheden die volgens ons adequaat commercieel beoordelingsvermogen kunnen leiden tot een vermindering van de kredietwaardigheid van de koper. Wij hebben dan ook het recht om, onverminderd eventueel uitgebreidere wettelijke rechten, nog uitstaande leveringen
enkel uit te voeren tegen voorafbetaling of waarborgen te vragen of na een redelijke extra termijn het contract op te zeggen of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming.
4. Wij hebben het recht om onze vorderingen te verrekenen met die van de koper, ongeacht op basis van welke rechtsgrond.
5. Het inhouden van betalingen of een verrekening zijn alleen toegestaan met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen.
6. Wij hebben het recht om, ondanks andersluidende bepalingen van de klant, betalingen eerst te verrekenen met onze oudere of minst gewaarborgde vordering. Wanneer er reeds kosten en rente ontstaan zijn, dan hebben wij het recht om betalingen eerst te verrekenen met de kosten, daarna met de rente en tot slot met de hoofdvordering.

V. Leveringstermijnen
1. In onze orderbevestigingen vermelden wij de voorziene productieweken. Een bindende leveringstermijn ontstaat daardoor niet. Voor een bindende leveringstermijn (vaste datum) is onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging als vaste datum nodig.
2. Afroeporders moeten binnen 6 maanden afgenomen zijn. Orderbevestigingen zonder productie- of leveringsvermelding zijn in geval van twijfel afroeporders. Orders tegen voorafbetaling worden pas na ontvangst van de betaling in de productieplanning opgenomen.
3. Gevallen van overmacht geven ons het recht om de levering met de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd uit te stellen of om het contract voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Als overmacht gelden staking, uitsluiting, mobilisatie, oorlog, blokkade, uit- en invoerverbod, tekort aan grond- en brandstoffen, brand, verkeersbelemmeringen, verstoringen van de bedrijven of van het transport en andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die de levering voor ons onredelijk bemoeilijken of onmogelijk maken en dit ongeacht of ze bij ons, onze toeleverancier of een onderleverancier hiervan optreden. Wanneer de leveringsvertraging onredelijk wordt voor de koper, dan heeft hij het recht om het contract op te zeggen.
4. De koper heeft in geval van een vertraagde levering alleen het recht om een eis tot schadevergoeding in te dienen, indien ons opzet of grove nalatigheid ten laste valt. Aangetoonde onmogelijkheid om de dienst te leveren, ontslaat ons van de contractuele verplichting. Deelleveringen blijven voorbehouden, daarbij geldt iedere deellevering als aparte transactie en heeft geen invloed op het onuitgevoerde deel van het contract.

VI. Aansprakelijkheid wegens gebreken - schadevergoeding
1. Eisen tot schadevergoeding van de koper – ook van niet-contractuele aard – zijn in geval van een licht nalatig plichtsverzuim van de verkoper, van het leidinggevende personeel en andere vertegenwoordigers van de verkoper uitgesloten, tenzij het verzuim een plicht betreft die van essentieel belang is voor het bereiken van het contractuele doel.
2. Voor indirecte schade en schade die op het tijdstip van het afsluiten van het contract niet te voorzien is, is de verkoper alleen aansprakelijk, wanneer er sprake is van een grove schuld van de verkoper of van het leidinggevende personeel van de verkoper.
3. De bovenstaande beperkingen gelden niet voor schade als gevolg van de dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. Dwingende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, zoals bijv. de aansprakelijkheid bij het verlenen van garantie of de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, blijven onverminderd geldig.

VII. Klachten wegens gebreken
1. Klachten wegens gebreken worden alleen in aanmerking genomen, wanneer ze schriftelijk en onmiddellijk, uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen, worden meegedeeld met toezending van bewijzen, stalen, pakbonnen en met opgave van het factuurnummer, de factuurdatum en de coderingen die zich op de verpakkingen bevinden.
2. Bij verborgen gebreken moet de schriftelijke klacht onmiddellijk na vaststelling van het gebrek, maar uiterlijk binnen vijf maanden na ontvangst van de goederen plaatsvinden; de verjaringstermijn blijft onverminderd geldig. De bewijslast om aan te tonen dat het gaat om een verborgen gebrek ligt bij de koper.
3. Goederen die het voorwerp zijn van een klacht mogen alleen met uitdrukkelijke instemming van de verkoper worden teruggezonden.

VIII. Rechten van de koper bij gebreken
1. De rechten van de koper bij gebreken zijn beperkt tot het recht op nakoming achteraf. Wanneer de nakoming achteraf mislukt door de verkoper, dan kan de koper de aankoopprijs verlagen of ervoor kiezen om het contract op te zeggen. Dit heeft geen invloed op eventuele eisen tot schadevergoeding overeenkomstig cijfer VI. Eisen van de koper wegens onkosten die noodzakelijk zijn met het oog op de nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, vervoersinfrastructuur-,
werk- en materiaalkosten, zijn uitgesloten, indien de onkosten hoger worden omdat het voorwerp van de levering achteraf naar een andere plaats gebracht is dan de vestiging van de koper.
2. Indien het bij de garantie gaat om een regresrecht van de koper, nadat dit volgens de bepalingen inzake de verkoop van consumptiegoederen met succes werd uitgeoefend, dan blijven de regresrechten op basis van de voorschriften inzake de verkoop van consumptiegoederen onverminderd geldig. Met betrekking tot het recht op schadevergoeding is cijfer VI van toepassing.
3. De koper is verplicht om de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen nadat hij kennis heeft gekregen van een optredend regresgeval in de leveringsketen. Wettelijke regresrechten van de koper tegen de verkoper bestaan enkel voor zover de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die de wettelijke rechten bij gebreken overstijgen.
4. De overeenkomst betreffende een garantie dient schriftelijk te gebeuren. Een garantieverklaring is alleen geldig, wanneer ze de inhoud van de garantie en de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantiebescherming voldoende nauwkeurig beschrijft.
5. Bij elektrische apparaten beperkt onze garantieplicht zich tot de afstand van onze rechten tegenover de leveranciers van deze apparaten, indien wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebrek. Als de voldoening uit de afgestane rechten mislukt, dan herleeft onze aansprakelijkheid opnieuw

IX. Verjaring
Rechten bij gebreken verjaren in geval van § 438 lid 1 nr. 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch / BGB) na een jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn. In geval van § 438 lid 1 nr. 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch / BGB) verjaren ze na twee jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn. Dwingende wettelijke verjarings- en aansprakelijkheidsvoorschriften zoals bijv. de aansprakelijkheid bij het
verlenen van een garantie, de aansprakelijkheid voor opzettelijk handelen en grove nalatigheid, voor de dood, lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid, de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, de aansprakelijkheid volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en de voorschriften inzake de verkoop van consumptiegoederen blijven onverminderd geldig.

X. Kwaliteit van de goederen, gebruik en verwerking
Als kwaliteit van de goederen geldt in principe alleen de kwaliteit die beschreven is in de productbeschrijvingen, specificaties en etiketteringen van de verkoper. Publieke verklaringen, aanprijzingen of reclame vormen geen kwaliteitsinformatie over de verkochte goederen.

XI. Garantie voor handelaars (aanvulling bij VI. - IX)
Wij verlenen voor alle meubelstukken tegenover de handelaar een garantie van 5 jaar vanaf de leveringsdag. Voor bewegende stukken bedraagt de garantie 2 jaar vanaf de leveringsdag. Uitgezonderd zijn montage-, gebruiks- en waterschade en verouderingsgerelateerde kleurveranderingen door licht- en klimaatinvloeden.
De garantie omvat de vervanging van stukken met een gebrek. Montage- en gevolgkosten zijn uitgesloten. Bij eigenmachtige veranderingen aan de door ons geleverde stukken door nietgeautoriseerd of vaktechnisch niet-gekwalificeerd personeel vervalt het recht op garantie. Voor accessoires die worden geleverd door toeleveranciers, zoals elektrische apparaten, lampen, aanrechten, armaturen, afvalbakken enz. gelden de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikanten.

XII.Voorbehoud van eigendomsrecht
1. Alle goederen blijven onze eigendom tot alle vorderingen betaald zijn, ongeacht op basis van welke rechtsgrond, met inbegrip van vorderingen die in de toekomst ontstaan of voorwaardelijke vorderingen, ook uit gelijktijdig of later afgesloten contracten. Dit geldt ook wanneer betalingen worden uitgevoerd voor specifiek aangegeven vorderingen. Bij een lopende factuur geldt het eigendom onder voorbehoud als waarborg voor ons openstaand saldo, bij betaling door middel van cheques of wissels tot aan de inning ervan.
2. In de plaats van de eigendomsoverdracht kan er een bewaring worden overeengekomen.
3. De koper mag de goederen onder voorbehoud van eigendomsrecht enkel in het gewone handelsverkeer aan de normale handelsvoorwaarden, d.w.z. niet onder de door aangerekende prijs, doorverkopen en dit slechts zolang hij tegenover ons geen betalingsachterstand heeft en de vorderingen uit de doorverkoop overeenkomstig de onderstaande bepaling op ons overgaan. De besteller heeft niet het recht om op andere wijze te beschikken over de goederen onder voorbehoud van eigendomsrecht.
4. De vordering van de koper uit de doorverkoop van de goederen onder voorbehoud van eigendomsrecht wordt nu reeds aan ons afgestaan als waarborg voor al onze vorderingen.
5. De koper heeft het recht om de vorderingen uit de doorverkoop te innen, waarbij wij dit recht op ieder ogenblik kunnen herroepen. Wij zullen enkel gebruik maken van ons recht op herroeping, wanneer de koper de betalingsvoorwaarden niet naleeft of wanneer wij kennis krijgen van omstandigheden die volgens ons adequaat commercieel beoordelingsvermogen kunnen leiden tot een vermindering van de kredietwaardigheid van de koper. Op ons verzoek is de koper verplicht om zijn afnemers op de hoogte te brengen van de afstand aan ons en ons de inlichtingen en documenten te bezorgen die noodzakelijk zijn voor de inning van de
vorderingen. De door de koper geïnde bedragen moeten door hem apart worden bewaard en aan ons worden overgemaakt, wanneer en zodra onze vorderingen opeisbaar geworden zijn.
6. Van een beslaglegging of andere nadelige maatregelen door derde partijen moet de koper ons onmiddellijk op de hoogte brengen en hij moet ons de inlichtingen en documenten bezorgen die noodzakelijk zijn om onze rechten te laten gelden.
7. Wanneer de derde partij zijn betalingen door middel van overschrijvingen op een bankrekening van de koper uitvoert of wanneer de koper wissels of cheques bij zijn bank inwisselt die werden gegeven met het oog op betaling, dan staat de koper hierbij zijn tegoed bij de desbetreffende bank aan ons af en dit voor de omvang van de overgeschreven of door middel van wissels of cheques op zijn rekening betaalde bedragen.
8. Wanneer de waarde van de voor ons bestaande waarborgen onze vorderingen met meer dan 20% overstijgen, dan zijn wij op verzoek van de koper of van een door de overmatige waarborg benadeelde derde partij in die mate verplicht tot het vrijgeven van waarborgen naar onze keuze.
9. De koper staat nu reeds alle rechten op schadevergoeding die hij tegenover derden heeft bij verlies, beschadiging of vernieling van onze goederen onder voorbehoud van eigendomsrecht aan ons af. Dit geldt in het bijzonder voor de rechten die hij heeft uit verzekeringen.

XIII. Gegevensbescherming
Wij hebben het recht om de noodzakelijke gegevens, die in het kader van de handelsrelatie worden verworven, op te slaan en overeenkomstig te verwerken.

XIV. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
De plaats van uitvoering is Vlotho, met inbegrip van alle betalingsverplichtingen. De bevoegde rechtbank is de rechtbank van de zetel van onze firma. Wij hebben het recht om ook bij de algemene bevoegde rechtbank van onze contractpartner een rechtsvordering in te dienen. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, zoals het onder bewoners geldig is, is van toepassing.