Algemene verkoop

en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

van pronorm Einbauküchen GmbH

ten behoeve van het uitsluitende gebruik tegenover ondernemingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke activa

I. Algemeen

 1. Deze Alge­me­ne Ver­koop- en Leve­rings­voor­waar­den (AVLV) gel­den voor al onze leve­rin­gen, dien­sten en offer­tes. Deze AVLV zijn onder­deel van alle over­een­kom­sten die ten aan­zien van onze leve­rin­gen en dien­sten tus­sen ons en onze klan­ten tot stand komen.
 2. Deze AVLV gel­den ook voor alle toe­kom­sti­ge leve­rin­gen, dien­sten en offer­tes aan de klant, ook indien de AVLV niet nog een keer afzon­der­lijk wor­den overeengekomen.
 3. Een­zij­di­ge aan­pas­sin­gen van deze AVLV door ons zul­len in het kader van bestaan­de over­een­kom­sten schrif­te­lijk ter ken­nis wor­den gebracht aan de klant. Zij gel­den als geac­cep­teerd indien de klant niet schrif­te­lijk bezwaar aan­te­kent. Het bezwaar dient door ons bin­nen zes weken te zijn ont­van­gen nadat de mede­de­ling over de aan­pas­sing door de klant werd ontvangen.
 4. Voor­waar­den van de klant of der­den die van deze AVLV afwij­ken of deze aan­vul­len, zijn niet van toe­pas­sing en wor­den slechts dan en voor zover onder­deel van de over­een­komst, indien wij schrif­te­lijk heb­ben toe­ge­stemd met de gel­dig­heid daar­van. Dit geldt ook indien wij leve­rin­gen of dien­sten – met ken­nis van tegen­strij­di­ge of afwij­ken­de alge­me­ne voor­waar­den van de klant of der­den – zon­der voor­be­houd uit­voe­ren of wij naar een schrij­ven van de klant ver­wij­zen waar­in de alge­me­ne voor­waar­den van de klant of der­den zijn opge­no­men of naar deze wordt verwezen.
 5. Aan­vul­lin­gen en/of wij­zi­gin­gen van de op basis van deze AVLV tus­sen ons en de klant geslo­ten over­een­kom­sten als­me­de van deze AVLV zelf die­nen schrif­te­lijk te geschie­den om gel­dig te zijn. Met uit­zon­de­ring van bestuur­ders en gevol­mach­tig­den zijn onze mede­wer­kers nicht gerech­tigd om van de ALVL afwij­ken­de mon­de­lin­ge afspra­ken te maken.
 6. Juri­disch rele­van­te ver­kla­rin­gen en ken­nis­ge­vin­gen die de klant na tot­stand­ko­ming van de over­een­komst aan ons ter ken­nis brengt resp. ter ken­nis dient te bren­gen, die­nen schrif­te­lijk te geschie­den om gel­dig te zijn.
 7. Door ons vóór de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst geda­ne mon­de­lin­ge toe­zeg­gin­gen en/of vóór tot­stand­ko­ming van de over­een­komst gemaak­te afspra­ken van par­tij­en wor­den ver­van­gen door de op basis van deze AVLV gemaak­te afspraak, voor zover niet uit­druk­ke­lijk uit deze blijkt dat zij in ieder geval bin­dend ver­der van toe­pas­sing zul­len blijven.

II. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Onze offer­tes zijn vrij­blij­vend en niet bindend.
 2. Bestel­lin­gen van de klant zijn bin­dend en de klant is gedu­ren­de een peri­o­de van 14 dagen na ont­vangst van de bestel­ling door ons gebon­den aan zijn bestel­ling. Gedu­ren­de deze peri­o­de kun­nen wij de bestel­ling van de klant accep­te­ren door mid­del van een schrif­te­lij­ke opdracht­be­ves­ti­ging of door mid­del van leve­ring van de goederen.
 3. Onze pro­duct­be­schrij­vin­gen, teke­nin­gen en pre­sen­ta­ties van goe­de­ren en pro­duc­ten, gege­vens over de tech­ni­sche ken­mer­ken van onze goe­de­ren resp. pro­duc­ten en dien­sten zijn slechts richt­waar­des en bij bena­de­ring bepa­lend, voor zover de bruik­baar­heid van de goe­de­ren resp. dien­sten ten doel van de over­een­komst niet de pre­cie­ze over­een­stem­ming ver­on­der­stelt. Deze gege­vens en pre­sen­ta­ties zijn beschrij­vin­gen van goe­de­ren resp. dien­sten, er is ech­ter geen spra­ke van gega­ran­deer­de eigen­schap­pen. Voor zover daar­door de con­trac­tu­e­le bruik­baar­heid van de goe­de­ren resp. dien­sten niet wordt aan­ge­tast, zijn de gebrui­ke­lij­ke afwij­kin­gen als­me­de afwij­kin­gen op grond van juri­di­sche voor­schrif­ten of tech­ni­sche ver­be­te­rin­gen toe­ge­staan. Ook het ver­van­gen van bepaal­de bouw­on­der­de­len door ande­re, gelijk­waar­di­ge onder­de­len is toegestaan.
 4. Wij behou­den ons eigendoms‑, indu­stri­ë­le eigen­doms- en auteurs­rech­ten voor aan alle mon­sters, begro­tin­gen, model­len, offer­tes, kos­ten­ra­min­gen en ver­ge­lijk­ba­re infor­ma­tie van mate­ri­ë­le of imma­te­ri­ë­le aard – ook in elek­tro­ni­sche vorm. De klant is zon­der onze voor­af­gaan­de schrif­te­lijk ver­strek­te toe­stem­ming niet gerech­tigd om deze infor­ma­tie aan der­den beschik­baar te stel­len en dient deze of kos­te­loos aan ons te retour­ne­ren of te ver­nie­ti­gen, naar onze keu­ze, indien de over­een­komst niet tot stand komt.

III. Betaling

 1. Voor zover niets anders is over­een­ge­ko­men, gel­den onze prij­zen af fabriek te ver­meer­de­ren met BTW, en in het geval van leve­ring te ver­meer­de­ren met ver­pak­king, trans­port, vracht. Even­tu­e­le dou­a­ne­kos­ten en/of ove­ri­ge hef­fin­gen komen voor reke­ning van de klant.
 2. Voor zover niets anders is over­een­ge­ko­men, zijn beta­lin­gen opeis­baar bin­nen 14 dagen na ont­vangst van onze fac­tuur door de klant en leve­ring resp. accep­ta­tie van de goe­de­ren resp. bij het in ver­vul­ling gaan van ove­ri­ge con­trac­tu­e­le voor­waar­den voor opeisbaarheid.
 3. Voor de tij­di­ge beta­ling is de bij­schrij­ving zon­der voor­be­houd op onze bank­re­ke­ning bepalend.
 4. De klant raakt door afloop van de boven genoem­de beta­lings­ter­mijn in ver­zuim. Tij­dens het ver­zuim is de klant de wet­te­lij­ke (handels)rente voor ach­ter­stal­li­ge beta­lin­gen, te bere­ke­nen over ieder door het ver­zuim getrof­fen fac­tuur­be­drag, ver­schul­digd. Het vor­de­ren van ver­de­re ver­tra­gings­scha­de blijft ech­ter voor­be­hou­den, ook de vor­de­ring tot ver­goe­ding va ver­zuim­ren­te ex § 353 HGB blijft onaangetast.
 5. Wij zijn gerech­tigd om een leve­ring geheel of gedeel­te­lijk afhan­ke­lijk te stel­len van voor­af­gaan­de beta­ling; indien wij dit doen zul­len wij dit betref­fen­de voor­be­houd uiter­lijk tege­lij­ker­tijd met onze opdracht­be­ves­ti­ging ken­baar maken.
 6. De klant kan slechts een beroep doen op reten­tie- of ver­re­ke­nings­rech­ten, indien zijn tegen­vor­de­rin­gen niet zijn betwist of rechts­gel­dig zijn vastgesteld.
 7. Wij zijn gerech­tigd om voor uit­ge­voer­de gedeel­te­lij­ke dien­sten toe­pas­se­lij­ke voor­uit­be­ta­lin­gen in reke­ning te bren­gen. Indien de klant een voor­uit­be­ta­ling niet of niet tij­dig ver­richt, zijn wij gerech­tigd om de ver­de­re nako­ming van de over­een­komst afhan­ke­lijk te stel­len van de voor­uit­be­ta­ling. Indien de klant een voor­uit­be­ta­ling niet of niet tij­dig ver­richt, zijn wij tevens gerech­tigd om de over­een­komst te ont­bin­den, indien wij de klant voor­af schrif­te­lijk heb­ben gesom­meerd, waar­bij een rede­lij­ke ter­mijn wordt gesteld om de beta­ling te ver­rich­ten. Het recht op kos­ten- en scha­de­ver­goe­ding blijft onaangetast.

IV. Levering

 1. Onze leve­rin­gen geschie­den af fabriek voor zover niets anders is overeengekomen.
 2. Voor zover wij ter­mij­nen resp. data heb­ben genoemd voor de leve­ring, zijn dit niet bin­den­de richt­waar­des, ten­zij dat deze data resp. ter­mij­nen uit­druk­ke­lijk als bin­dend zijn geken­merkt of als bin­dend wor­den overeengekomen.
 3. Indien het ver­zen­den van goe­de­ren aan de klant is over­een­ge­ko­men, is voor het nako­men van de leve­rings­ter­mij­nen resp. leve­rings­da­ta bepa­lend het tijd­stip van over­dracht van de goe­de­ren aan de expe­di­teur, ver­voer­der of ove­ri­ge met het trans­port belast­te der­de. Voor het ove­ri­ge is voor het nako­men van de leve­rings­ter­mij­nen resp. leve­rings­da­ta bepa­lend het tijd­stip waar­op wij de klant heb­ben gemeld bereid te zijn om de goe­de­ren te ver­zen­den; voor zover de goe­de­ren die­nen te wor­den afge­haald, geldt het tijd­stip van de mel­ding jegens de klant over de bereid­heid om te laten afhalen.
 4. Alle leve­rings­da­ta en leve­rings­ter­mij­nen gel­den onder het voor­be­houd van een behoor­lij­ke en tij­di­ge eigen bevoor­ra­ding; voor zover de ver­traag­de resp. onjuis­te eigen bevoor­ra­ding niet aan ons is toe te reke­nen. Wij zul­len de klant onmid­del­lijk daar­over in ken­nis stel­len indien er ver­tra­gin­gen drei­gen bij de leve­rings­da­ta resp. leve­rings­ter­mij­nen op grond van een niet behoor­lij­ke of niet tij­di­ge eigen bevoorrading.
 5. Wij zijn gerech­tigd tot deel­le­ve­rin­gen voor zover dit kan wor­den gevergd van de klant, hem geen wezen­lij­ke extra inves­te­rin­gen resp. meer­kos­ten ont­staan, die wij niet dra­gen, de leve­ring van het res­tan­te gedeel­te van de goe­de­ren vei­lig­ge­steld is en een deel­le­ve­ring voor de klant bruik­baar is, onder inacht­ne­ming van het doel van de overeenkomst.
 6. Voor ver­tra­gin­gen bij of de onmo­ge­lijk­heid van de leve­ring, wel­ke wor­den ver­oor­zaakt door over­macht of ande­re voor ons ten tij­de van de tot­stand­ko­ming van de over­een­komst niet te voor­zie­ne en niet aan ons toe te reke­nen gebeur­te­nis­sen (bijv. sta­king, gebrek aan grond­stof­fen, bedrijfs­sto­rin­gen bui­ten onze schuld), zijn wij niet aan­spra­ke­lijk. Indien de leve­ring voor ons op grond van der­ge­lij­ke gebeur­te­nis­sen of op grond van over­macht onmo­ge­lijk wordt of, reke­ning hou­den­de met de waar­de van de goe­de­ren, onaan­vaard­baar wordt ver­zwaard, zijn wij gerech­tigd om de over­een­komst te ont­bin­den. Voor zover wij door der­ge­lij­ke gebeur­te­nis­sen of door over­macht slechts tij­de­lijk ver­hin­derd zijn om te leve­ren, wor­den de leve­rings­da­ta resp. leve­rings­ter­mij­nen opge­schort met de peri­o­de gedu­ren­de wel­ke spra­ke is van de ver­hin­der­de leve­ring, met in ieder geval een voor­loop­ter­mijn van een week. De klant is in dit geval gerech­tigd om de over­een­komst te ont­bin­den indien de ver­traag­de leve­ring niet van hem kan wor­den gevergd en hij dit onver­wijld schrif­te­lijk aan ons meldt, nadat wij hem over de ver­hin­der­de leve­ring heb­ben geïn­for­meerd, waar­toe wij onver­wijld na ken­baar wor­den van de ver­hin­der­de leve­ring ver­plicht zijn. Het recht van de klant om in het geval van een onmo­ge­lij­ke pres­ta­tie de over­een­komst te ont­bin­den con­form de wet, blijft onaangetast.
 7. Wij zijn in ver­zuim met de leve­ring als dit volgt uit de wet, ech­ter is voor ver­zuim aan onze zij­de in ieder geval een schrif­te­lij­ke som­ma­tie door de klant ver­eist, ten­zij wij de leve­ring ern­stig en defi­ni­tief heb­ben geweigerd.
 8. Indien een leve­ring wordt ver­traagd op grond van rede­nen die aan de klant zijn toe te reke­nen (bij­voor­beeld indien de klant een van hem ver­eis­te mede­wer­king niet of ver­traagd uit­voert) of als de klant in ver­zuim is met de accep­ta­tie, zijn wij gerech­tigd om van de klant een ver­goe­ding te ver­lan­gen voor de bij ons ont­sta­ne kos­ten en/of scha­de. Daar­om zijn wij gerech­tigd om van klan­ten een for­fai­tai­re ver­goe­ding te ver­lan­gen ter hoog­te van 0,25% van de goe­de­ren­waar­de per kalen­der­dag, begin­nend op de dag van de afge­spro­ken leve­rings­da­tum resp. op de dag waar­op wij de bereid­heid tot ver­zen­den of ople­ve­ring heb­ben gemeld, voor zover geen leve­rings­da­tum is over­een­ge­ko­men, in totaal ech­ter maxi­maal 5% van de goe­de­ren­waar­de. Deze for­fai­tai­re ver­goe­ding geldt ech­ter niet indien de klant aan­toont dat wij daad­wer­ke­lijk aan­zien­lijk min­der of geen scha­de heb­ben gele­den. Onze ver­de­re wet­te­lij­ke rech­ten als­me­de het bewijs van meer gele­den scha­de blij­ven onaan­ge­tast. In ieder geval is de for­fai­tai­re ver­goe­ding te ver­re­ke­nen met onze ove­ri­ge vorderingen.
 9. Het risi­co voor het aan toe­val­li­ge omstan­dig­he­den te wij­ten ver­lies en/of de toe­val­li­ge ver­slech­te­ring van de goe­de­ren gaat met het uit­voe­ren van de leve­ring resp. de dien­sten over op de klant, voor zover niets anders is over­een­ge­ko­men. Indien het ver­zen­den van de goe­de­ren is over­een­ge­ko­men, gaat het risi­co voor het aan toe­val­li­ge omstan­dig­he­den te wij­ten ver­lies en/of de toe­val­li­ge ver­slech­te­ring met de over­dracht van de goe­de­ren op de expe­di­teur, de ver­voer­der of ove­ri­ge met de uit­voe­ring van het trans­port belast­te per­so­nen over. Dat geldt ook indien deel­le­ve­rin­gen geschie­den of wij nog ver­de­re dien­sten (bijv. de inge­bruik­ne­ming resp. instal­le­ring) ver­schul­digd zijn.
 10. Wij zijn gerech­tigd om onder­aan­ne­mers opdracht te geven om de jegens de klant bestaan­de con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen na te komen.

V. Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de vol­le­di­ge vol­doe­ning van alle aan ons toe­ko­men­de vor­de­rin­gen (jegens de klant) op grond van de over­een­komst die ten grond­slag ligt aan de leve­ring, blij­ven de goe­de­ren in ons eigendom.
 2. De klant is ver­plicht om de aan hem onder eigen­doms­voor­be­houd gele­ver­de goe­de­ren met zorg te behan­de­len en deze op zijn reke­ning tegen nieuw­waar­de te ver­ze­ke­ren tegen brand- en water­scha­de als­me­de tegen diefstal.
 3. De klant mag de onder eigen­doms­voor­be­houd gele­ver­de goe­de­ren niet aan der­den ver­pan­den of als zeker­heid over­dra­gen voor zover onze door eigen­doms­voor­be­houd ver­ze­ker­de vor­de­ring niet is vol­daan. Indien der­den beslag leg­gen op de onder eigen­doms­voor­be­houd gele­ver­de goe­de­ren of indien der­den op een ande­re manier beschik­king zou­den kun­nen ver­krij­gen over de goe­de­ren, is de klant ver­plicht om deze der­den te wij­zen op ons eigen­dom en ons onmid­del­lijk schrif­te­lijk daar­over te infor­me­ren. Nood­za­ke­lij­ke kos­ten die ons ont­staan in het kader van het bui­ten­ge­rech­te­lij­ke en gerech­te­lij­ke inroe­pen van onze eigen­doms­rech­ten jegens deze der­de, die­nen door de klant te wor­den ver­goed voor zover de der­de deze kos­ten niet vergoedt.
 4. Indien de klant een ver­schul­dig­de beta­lings­ver­plich­ting niet of niet tij­dig nakomt zijn wij gerech­tigd om de onder eigen­doms­voor­be­houd gele­ver­de goe­de­ren terug te nemen nadat wij de klant een rede­lij­ke ter­mijn heb­ben gesteld tot nako­ming en deze ter­mijn vruch­te­loos is ver­stre­ken. In dat geval draagt de klant de trans­port­kos­ten die door het terug­ne­men ont­staan. Indien wij onder eigen­doms­voor­be­houd gele­ver­de goe­de­ren terug­ne­men, geldt dit als een ont­bin­ding van de over­een­komst; dit geldt ook als wij beslag leg­gen op onder eigen­doms­voor­be­houd gele­ver­de goederen.
 5. De klant mag de onder eigen­doms­voor­be­houd gele­ver­de goe­de­ren in het kader van haar nor­ma­le bedrijfs­voe­ring gebrui­ken, door­ver­ko­pen en/of ver­wer­ken. Daar­bij geldt aan­vul­lend het volgende:

-      De klant cedeert de vordering die uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voortvloeit, reeds nu aan ons, alsmede alle vorderingen ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, die aan hem op grond van andere redenen jegens zijn afnemer of overige derden toekomen of in de toekomst zullen toekomen (bijv. vorderingen op grond van verzekeringsuitkeringen of op grond van onrechtmatige daad), wij nemen deze cessie aan.

-      De klant zelf blijft bevoegd tot het innen van de boven genoemde vorderingen en wij verplichten ons om deze vorderingen zolang niet zelf te innen als dat de klant zijn contractuele verplichtingen jegens ons nakomt, in het bijzonder niet in verzuim is met betalingen, geen faillissementsaanvraag is ingediend met betrekking tot de klant en ook geen sprake is van verdere tekortkomingen ten aanzien van zijn prestatievermogen bestaan, waardoor ons recht op betaling risico loopt. Indien zich een dergelijke situatie voordoet is de klant verplicht om zijn schuldenaars in kennis te stellen over de cessie en zijn schuldenaars aan ons mede te delen, alsmede alle voor het innen van de vorderingen noodzakelijke gegevens te noemen en de bijhorende stukken aan ons te overhandigen.

-      Een verwerking of vervorming van de onder eigendomsvoorbehoud aan de klant geleverde goederen wordt altijd voor ons voorgenomen. Indien er sprake is van een verdere verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met goederen die niet ons eigendom zijn, verkrijgen wij een mede-eigendom aan de nieuwe goederen naar evenredigheid van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud aan de klant geleverde goederen (factuurbedrag incl. omzetbelasting) met de andere verwerkte goederen ten tijde van de verwerking. Voor de ingevolge van de verwerking ontstane nieuwe goederen geldt hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud aan de klant geleverde goederen.

-      In het geval van een onlosmakelijke verbinding of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud aan de klant geleverde goederen met goederen, die niet eigendom zijn van ons, verkrijgen wij een mede-eigendom aan de door verbinding of vermenging ontstane nieuwe goederen naar evenredigheid van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (factuurbedrag incl. omzetbelasting) met de overige verbonden of vermengde goederen ten tijde van de verbinding resp. vermenging. Indien de verbinding resp. vermenging op een manier geschiedt dat de goederen, die niet ons eigendom zijn, als hoofdzaak dienen te worden beschouwd, draagt de klant reeds nu aan ons over het evenredige mede-eigendom aan de ontstane nieuwe goederen en nemen wij deze overdracht aan.

-      Voor zover wij mede- of volledig eigendom verkrijgen aan een ontstane nieuwe zaak, zal de klant deze voor ons bewaren. Op verzoek van de klant zullen wij zekerheden naar onze keuze vrijgeven voor zover de te realiseren waarde de zekerheid van onze vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

VI. Non-conformiteit

 1. De klant is ver­plicht om de goe­de­ren onver­wijld na de afle­ve­ring zorg­vul­dig te onder­zoe­ken en gebre­ken onver­wijld na con­sta­te­ring schrif­te­lijk te mel­den. Ten aan­zien van zicht­ba­re gebre­ken of gebre­ken die bij onver­wijld en zorg­vul­dig onder­zoek her­ken­baar zou­den zijn geweest, gel­den de goe­de­ren als door de klant goed­ge­keurd, indien hij deze gebre­ken niet bin­nen 7 werk­da­gen na risi­co-over­gang schrif­te­lijk aan ons meldt. Ten aan­zien van ande­re gebre­ken gel­den de goe­de­ren als door de klant goed­ge­keurd, indien hij deze gebre­ken niet bin­nen 7 werk­da­gen na con­sta­te­ring van het gebrek schrif­te­lijk aan ons meldt. Ech­ter, indien de gebre­ken voor de klant bij een nor­maal gebruik al op een eer­der tijd­stip her­ken­baar waren, dan is dit eer­der tijd­stip bepa­lend voor het begin van de klachttermijn.
 2. Indien de goe­de­ren resp. dien­sten gebrek­kig zijn kie­zen wij de aard van her­stel. Het recht om het her­stel con­form de wet te wei­ge­ren, blijft onaan­ge­tast. Het door ons ver­schul­dig­de her­stel houdt in het ver­wij­de­ren van de gebrek­ki­ge als­me­de het opnieuw inbou­wen van niet gebrek­ki­ge goe­de­ren, ook als wij oor­spron­ke­lijk niet tot inbouw waren verplicht.
 3. Wij zijn gerech­tigd om het her­stel afhan­ke­lijk te stel­len van de beta­ling van de koop­prijs. De klant is ech­ter gerech­tigd om beta­ling van een in even­re­dig­heid met het gebrek rede­lij­ke deel van de prijs op te schorten.
 4. Als de goe­de­ren resp. dien­sten gebrek­kig zijn, dra­gen wij de kos­ten voor her­stel. Indien een vor­de­ring van de klant tot het ver­hel­pen van gebre­ken niet gerech­tigd blijkt te zijn, kun­nen wij van de klant een ver­goe­ding van de kos­ten ver­lan­gen die op grond van de niet gerech­tig­de vor­de­ring tot het ver­hel­pen van de gebre­ken zijn ontstaan.
 5. Indien en voor zover de klant de goe­de­ren zon­der onze toe­stem­ming ver­an­dert of door der­den laat ver­an­de­ren, en daar­door het ver­hel­pen van gebre­ken voor ons onmo­ge­lijk wordt of onaan­vaard­baar wordt ver­zwaard, ver­val­len de aan­spra­ken van de klant wegens non-con­for­mi­teit. Indien der­ge­lij­ke ver­an­de­rin­gen van de goe­de­ren lei­den tot meer­kos­ten bij het ver­hel­pen van gebre­ken, dient de klant de meer­kos­ten aan ons te vergoeden.
 6. Indien de gebrek­kig­heid van één van de door ons gebruik­te bouw­on­der­de­len van een ande­re pro­du­cent leidt tot gebrek­kig­heid van onze goe­de­ren resp. dien­sten en indien wij dit gebrek op grond van juri­di­sche en/of fei­te­lij­ke rede­nen niet kun­nen her­stel­len, kun­nen wij de ons toe­ko­men­de aan­spra­ken jegens de ande­re pro­du­cent cede­ren aan de klant; aan­spra­ken wegens non-con­for­mi­teit van de klant jegens ons bestaan in dit geval enkel en alleen, indien en zover de rechts­vor­de­rin­gen ten aan­zien van de aan de klant over­ge­dra­gen aan­spra­ken jegens der­den niet suc­ces­vol waren of kans­loos zijn. Tij­dens de peri­o­de van het door de klant inge­stel­de vor­de­ring op grond van non-con­for­mi­teit jegens de der­de, is de ver­ja­ring van aan­spra­ken jegens ons gestuit.
 7. De klant is ver­plicht om ons onmid­del­lijk op de hoog­te te bren­gen indien der­den jegens hem vor­de­rin­gen instel­len met betrek­king tot onze goe­de­ren resp. dien­sten op grond van een schen­ding van indu­stri­ë­le eigen­doms- of auteurs­rech­ten. Indien de goe­de­ren een indu­stri­eel eigen­doms­recht of auteurs­recht van een der­de schen­den en de ver­ant­woor­ding daar­voor niet bij de klant ligt (voor­beeld voor ver­ant­woor­de­lijk­heid van de klant: omdat wij de goe­de­ren con­form zijn wen­sen heb­ben gepro­du­ceerd), zul­len wij, naar onze keu­ze, de goe­de­ren zo ver­an­de­ren of ver­van­gen dat rech­ten van der­den niet meer zul­len wor­den geschon­den, de goe­de­ren ech­ter ver­der van de con­trac­tu­eel over­een­ge­ko­men aard zijn, of wij zul­len het gebruiks­recht ver­krij­gen voor de klant. Indien dit ons niet lukt bin­nen een rede­lij­ke ter­mijn, zijn wij als ook de klant gerech­tigd om de over­een­komst te ontbinden.
 8. Indien de pro­duc­tie van de pro­duc­ten geschiedt con­form teke­ning van de bestel­ler, zijn wij alleen aan­spra­ke­lijk voor de over­een­stem­ming met de tekening.
 9. Voor het ove­ri­ge wor­den de aan­spra­ken van de klant wegens non-con­for­mi­teit bepaald door de wet.
 10. 10.  Indien de goe­de­ren vrij zijn van gebre­ken in de rela­tie tus­sen ons en de klant, zijn wij niet aan­spra­ke­lijk voor gebre­ken in de rela­tie tus­sen onze klant en zijn klant die te wij­ten zijn aan een afwij­king van het pro-duct van de objec­tie­ve ver­eis­ten. Afspra­ken omtrent de eigen­schap­pen van de goe­de­ren tus­sen hem en ons die kun­nen lei­den tot een afwij­king van het pro­duct van de objec­tie­ve ver­eis­ten in de rela­tie met zijn klant, legt de klant vast in een zelf­stan­di­ge en afzon­der­lij­ke over­een­komst met zijn klant.

VII.  Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn enkel aan­spra­ke­lijk voor scha­de­ver­goe­ding – op wel­ke juri­di­sche grond­slag ook – in het geval van opzet en gro­ve nala­tig­heid. In het geval van gewo­ne nala­tig­heid zijn wij slechts aansprakelijk
 • voor scha­de door dood, let­sel aan het lichaam of de gezondheid,
 • voor scha­de door een schen­ding van een wezen­lij­ke con­trac­tu­e­le ver­plich­ting (ver­plich­tin­gen die een behoor­lij­ke uit­voe­ring van de over­een­komst über­haupt moge­lijk maken en waar­bij de klant regel­ma­tig op deze nako­ming ver­trouwt en mag ver­trou­wen), waar­bij de aan­spra­ke­lijk­heid in dit geval is beperkt tot de ver­goe­ding van de voor­zien­ba­re en gewoon­lijk optre­den­de schade.

2. De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor rechten van de klant op grond van de wettelijke bepaling betreffende productaansprakelijkheid en voor zover wij op grond van dwingend wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn of een gebrek opzettelijk hebben verzwegen of een garantie hebben aanvaardt voor de eigenschappen van de goederen.

3. Een vrij recht van de klant tot opzegging (in het bijzonder conform §§ 651, 649 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek) is uitgesloten. De klant kan wegens een tekortkoming door ons, die niet leidt tot een gebrek, de overeenkomst slechts ontbinden of opzeggen indien de tekortkoming aan ons is toe te rekenen.

VIII.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De rechts­be­trek­kin­gen tus­sen ons en de klant zijn onder­he­vig aan het recht van de Bonds­re­pu­bliek Duits­land, welk recht over en weer geldt voor de rechts­be­trek­kin­gen van nati­o­na­le con­tract­s­par­tij­en bin­nen de Bonds­re­pu­bliek Duits­land. Het Weens koop­ver­drag (CISG) is uitgesloten.
 2. Voor alle geschil­len tus­sen ons en de klant die uit deze over­een­komst voort­vloei­en of daar­mee ver­band hou­den, is uit­slui­tend de rech­ter in de plaats van onze zetel te Vlot­ho (arron­dis­se­ment Bie­le­feld) bevoegd. Dwin­gend wet­te­lij­ke bepa­lin­gen betref­fen­de de uit­slui­ten­de bevoegd­heid van een rech­ter blij­ven onaangetast.

Laatste actualisering: juli 2020

pronorm Einbauküchen GmbH
Höferfeld 5-7
32602 Vlotho