OVER ONS

WIE WE ZIJN

Oost-Westfalen? Is de bakermat van de keukenindustrie. Middenin: Pronorm, wij. En toch voelen we ons niet één van de velen, we zijn niet uitwisselbaar, meestal niet eens vergelijkbaar. Wij stellen de klant, niet het product, centraal in ons denken en handelen. Wat heeft hij nodig, wat spreekt hem aan, wat zijn zijn eisen, zijn ideeën, zijn waarden? Uit de antwoorden op deze vragen leiden we af wat ons onderscheidt, wat ons zo individueel maakt: Een keuken die bij u past. Die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Die modern en toch tijdloos is. Die voor ons en onze klanten natuurlijk zo duurzaam mogelijk wordt geproduceerd, made in Germany, hier in Vlotho. En uiteindelijk perfect gepland en uitgevoerd via de regionale vakhandel, gebruikt waar het heel lang het middelpunt van koken, wonen en leven zal zijn. Bij onze klanten. Wereldwijd.

ONZE WAAR­DEN

Aan het begin? Staat altijd het idee. Van daaruit ontwikkelen en onderzoeken, produceren en leveren wij. Daarbij worden wij gedreven door de wil om het beste te presteren en te leveren. Elke dag opnieuw. Regionaal bedacht, wereldwijd uitgevoerd. Een goed idee? Dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Maar is ook vandaag de dag nog het resultaat van creativiteit, ervaring en nieuwsgierigheid. Dit alles schuilt in ons. In combinatie met de wens en de wil om onszelf en onze producten voortdurend te ontwikkelen. Met ideeën van nu. Voor morgen.

Alleen? Bereikt men een doel. Maar zelden alles wat men van plan is. Daarom hebben wij altijd vertrouwd op partners, op mensen die aan onze kant staan. Of het nu gaat om klanten, werknemers of onze leveranciers: Wij weten hoe belangrijk al deze mensen voor ons zijn als partners op gelijke voet. We benaderen hen dus op een vertrouwde, transparante, duidelijke, open en respectvolle manier. Of, in één woord: Waarderend.

Onze pro­duc­ten? Zijn de som van vele han­de­lin­gen. Daar­ach­ter staan altijd onze mede­wer­kers, wij als team. Dit is de manier waar­op wij ons­zelf en ons dage­lijks werk zien: Alleen samen kun­nen we de doe­len die we ons stel­len berei­ken. Met elk indi­vi­du, met hun idee­ën, hun ster­ke pun­ten, ook hun zwak­ke pun­ten. Omdat we weten: Inno­va­tie en kwa­li­teit ont­staan alleen daar waar men­sen als per­soon­lijk­heid wor­den gezien, gewaar­deerd, uit­ge­daagd en gestimuleerd.
Onze klant? Staat cen­traal. Al onze gedach­ten en han­de­lin­gen draai­en om hem. Daar­bij zijn we altijd snel als tijd een rol speelt. En voor­zich­tig, wan­neer een idee moet rij­pen. We den­ken dyna­misch wan­neer we voor­uit kij­ken. En tra­di­tie­be­wust, wan­neer we naar onze oor­sprong kij­ken. Voor onze klan­ten bete­kent dit: Hij krijgt ons. Onze waar­den, onze geschie­de­nis, onze visies. In een pro­duct dat per­fect op hem is afge­stemd, op zijn behoef­ten en wensen.
Wij? Kij­ken graag terug. Maar voor­al voor­uit. Omdat we weten: We zijn er nog niet. Kun­nen altijd nog een beet­je beter wor­den. Kun­nen ons ver­der ont­wik­ke­len. Met de tijd mee­gaan en toch tijd­loos blij­ven. Ons doel nastre­ven – zelfs wan­neer we weten: aan­ko­men, echt tevre­den? Dat zal nooit gebeu­ren. En dat is pre­cies waar ons dage­lijks stre­ven ligt: Om toch een klein stap­je dich­ter bij dit doel te komen, voor ons pro­duct, voor onze klanten.

CREATE YOUR WORLD

HIS­TO­RIE

 • Marktintroductie van i-luminate, het nieuwe premium keukenmerk met eigen ontwikkelde, gepatenteerd verlichtingsprofiel.

 • Toekenning van het "Gouden M"-keurmerk voor het voldoen aan de strengste criteria op het gebied van meubelkwaliteit, veiligheid en gezondheid.

 • Bekroond voor duurzame kwaliteit, ontwerp en engineering door het kwaliteitsmerk "Furniture made in Germany ".

 • Afscheid van voormalig directeur Heinz Hachmeister ivm. pensioengerechtigde leeftijd. Roger Klinkenberg en Thorsten Gösling vormen nu de nieuwe directie.

 • Marktintroductie van de traditionele greeploze designkeuken X-line.

 • Invoering van PEFC. PEFC garandeert, dat de houtprodukten en papierprodukten afkomstig zijn uit bossen die onderhouden worden door duurzame boskap en bosaanplanting.

 • Opening van het nieuwe expositie- en trainingscentrum in Vlotho.

 • Marktintroductie van de unieke greeploze designkeuken Y-line.
  Nog steeds een belangrijke mijlpaal voor het succes van pronorm.

 • Marktintroductie van de succesvolle
  ergonomische rasterkeukenproline128.

 • Invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem DIN ISO 9001,
  milieu- en veiligheidscertificaten volgen. Onderscheiding als een van de eerste Duitse keukenfabrikanten.

 • Start van de verkoopactiviteiten in Duitsland.
  De productontwikkeling varieert van een standaard keuken tot een individueel geplande inbouwkeuken.

 • Tot 1983: Verkoop van eenvoudige zogenaamde "blokkeukens". Belangrijkste markt: Nederland, België en Groot-Brittannië.

 • Oprichting door Karsten Müller als een
  door de eigenaar geleide onderneming.

VIDEOS

Bedrijfs­film

Expo­si­tie­film

0
MEDE­WER­KERS
+0
FRON­TEN
0
KAS­TEN IN HET JAAR
0
M² GROND­OP­PER­VLAK­TE

DUUR­ZAAM­HEID

Naast de vraag naar kwaliteit is milieubescherming een taak die in alle opzichten uitstekend wordt vervuld.

Door milieuvriendelijke productie in het kader van een permanent verbeteringsproces streeft pronorm naar een vermindering van het verbruik van hulpbronnen en energie, geluidsoverlast en afvalproductie.

De milieuprestaties van pronorm worden jaarlijks bijgewerkt en gedocumenteerd in een milieuverklaring.